Zakup gruntów

Zakupimy grunty pod inwestycje

W związku ze stałym roz­wojem grupy Verdancy Development poszu­kujemy gruntów inwe­sty­cyjnych zarówno pod zabudowę jed­no­ro­dzinną jak i wie­lo­ro­dzinną zlo­ka­li­zo­wanych w całej Polsce. Skontaktuj się z nami pod adresem: