Widzimy
to na
zielono

Verde pochodzi z języka wło­skiego, oznacza zielony. Projekty Verdancy tworzą nową prze­strzeń, spójną z okolicą i kom­fortową dla jej miesz­kańców. To pro­jekty Eko, korzy­stające z nowo­cze­snych i przy­ja­znych śro­do­wisku tech­no­logii.

Verdancy to inno­wacje, kre­atywność i pasja. Nasze pro­jekty są uni­kalne i funk­cjo­nalne, a co naj­waż­niejsze przy­jazne śro­do­wisku. Tworzymy prze­strzeń, w której odnaj­dziesz swój komfort.

Nasze
zielone standardy

Inwestycje Verdancy reali­zowane są w uni­kalnych miej­scach, które nie tylko zapew­niają komfort życia, ale mają także olbrzymie per­spektywy wzrostu war­tości nie­ru­cho­mości. Zastosowanie tech­no­logii przy­ja­znych śro­do­wisku odpo­wiada na przyszłe ocze­ki­wania rynku.

W każdej inwestycji zapewniamy:

  • sta­rannie wykoń­czone zielone tereny wspólne
  • ogródki przy każdym domu
  • ochronę ist­nie­jącej zie­lonej infra­struktury
0 +
ponad 30-​letnie doświad­czenie
0 +
ponad 10 inwe­stycji w przy­go­to­waniu
0 +
ponad 300 mieszkań w ofercie

Pasja i kompetencja

Verdancy Development to zespół pasjo­natów z ponad 30 letnim doświad­czeniem na rynku nie­ru­cho­mości. To ono pozwala nam na reali­zację uni­kalnych i funk­cjo­nalnych pro­jektów. We współ­pracy z naj­lep­szymi archi­tektami i inży­nierami – nowo­czesne tech­no­logie łączymy ze świa­do­mością eko­lo­giczną, reali­zując ideę ZDROWYCH DOMÓW. Przekonaj się, jak rozu­miemy eko­logię i co w praktyce oznacza sfor­mu­ło­wanie “WIDZIMY TO NA ZIELONO”.

Wysoki
poziom
wykończenia

Tworzymy piękne, ponad­czasowe pro­jekty. W naszych reali­za­cjach ma się dobrze mieszkać przez lata, dlatego tak ważna jest archi­tektura, roz­kłady domów i mieszkań oraz wysoka jakość wzno­szonych budynków.

Domy ofe­rujemy w wersji pod klucz w dwóch wariantach przy­go­to­wanych przez naszych reno­mo­wanych part­nerów.

Nasze inwe­stycje
Majowa Residence
Otwock
ul. Majowa
Syta Residence
Wilanów-​Zawady
ul. Syta 26
Dobiesz Houses
Dobiesz
ul. Wolska
Rezydencje Pałacowa
Michałowice-​Wieś
ul. Pałacowa
Złota Residence
Gąbin
ul. Złota
Osiedle Malinowa
Opacz-​Kolonia
ul. Malinowa
Pasym
Prażmów