1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funk­cjo­nu­jącego pod adresem url: verdancy.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych oso­bowych jest: Verdancy Development S.A. Matuszewska 20
 3. Adres kon­taktowy poczty elek­tro­nicznej ope­ratora: biuro@verdancy.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych oso­bowych w odnie­sieniu do danych podanych dobro­wolnie w Serwisie.
 5. Serwis wyko­rzy­stuje dane osobowe w nastę­pu­jących celach:
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użyt­kownika innym użyt­kow­nikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użyt­kow­ników
  • Obsługa zapytań przez for­mularz
  • Prezentacja oferty lub infor­macji
 6. Serwis realizuje funkcje pozy­ski­wania infor­macji o użyt­kow­nikach i ich zacho­waniu w nastę­pujący sposób:
  1. Poprzez dobro­wolnie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach dane, które zostają wpro­wa­dzone do sys­temów Operatora.
  2. Poprzez zapi­sy­wanie w urzą­dze­niach koń­cowych plików cookie (tzw. „cia­steczka”).


2. Wybrane metody ochrony danych sto­sowane przez Operatora

 1. Miejsca logo­wania i wpro­wa­dzania danych oso­bowych są chro­nione w war­stwie trans­misji (cer­ty­fikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logo­wania, wpro­wa­dzone na stronie, zostają zaszy­frowane w kom­pu­terze użyt­kownika i mogą być odczytane jedynie na doce­lowym ser­werze.
 2. Dane osobowe prze­cho­wywane w bazie danych są zaszy­frowane w taki sposób, że jedynie posia­dający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chro­nione na wypadek wykra­dzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użyt­kow­ników są prze­cho­wywane w postaci hasho­wanej. Funkcja hashująca działa jed­no­kie­runkowo – nie jest możliwe odwró­cenie jej dzia­łania, co stanowi obecnie współ­czesny standard w zakresie prze­cho­wy­wania haseł użyt­kow­ników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła admi­ni­stra­cyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regu­larnie wykonuje kopie bez­pie­czeństwa.
 6. Istotnym ele­mentem ochrony danych jest regu­larna aktu­ali­zacja wszel­kiego opro­gra­mo­wania, wyko­rzy­sty­wanego przez Operatora do prze­twa­rzania danych oso­bowych, co w szcze­gól­ności oznacza regu­larne aktu­ali­zacje kom­po­nentów pro­gra­mi­stycznych.


3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (tech­nicznie utrzy­mywany) na ser­werach ope­ratora: cyberFolks.pl


4. Twoje prawa i dodatkowe infor­macje o spo­sobie wyko­rzy­stania danych

 1. W nie­których sytu­acjach Administrator ma prawo prze­ka­zywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to nie­zbędne do wyko­nania zawartej z Tobą umowy lub do zre­ali­zo­wania obo­wiązków cią­żących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powie­rzenia
  • ope­ra­torzy pocztowi
  • ope­ra­torzy płat­ności
  • ope­ra­torzy systemu komen­tarzy
  • upo­waż­nieni pra­cownicy i współ­pra­cownicy, którzy korzy­stają z danych w celu reali­zacji celu dzia­łania strony
  • firmy, świad­czące usługi mar­ke­tingu na rzecz Administratora
 1. Twoje dane osobowe prze­twa­rzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wyko­nania zwią­zanych z nimi czyn­ności okre­ślonych osobnymi prze­pisami (np. o pro­wa­dzeniu rachun­ko­wości). W odnie­sieniu do danych mar­ke­tin­gowych dane nie będą prze­twa­rzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 1. dostępu do danych oso­bowych Ciebie doty­czących,
 2. ich spro­sto­wania,
 3. usu­nięcia,
 4. ogra­ni­czenia prze­twa­rzania,
 5. oraz prze­no­szenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do zło­żenia sprzeciwu w zakresie prze­twa­rzania wska­zanego w pkt 3.3 c) wobec prze­twa­rzania danych oso­bowych w celu wyko­nania prawnie uza­sad­nionych inte­resów reali­zo­wanych przez Administratora, w tym pro­fi­lo­wania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przy­padku ist­nienia ważnych prawnie uza­sad­nionych podstaw do prze­twa­rzania, nad­rzędnych wobec Ciebie inte­resów, praw i wol­ności, w szcze­gól­ności usta­lenia, docho­dzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na dzia­łania Administratora przy­sługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Podanie danych oso­bowych jest dobro­wolne, lecz nie­zbędne do obsługi Serwisu.
 4. W sto­sunku do Ciebie mogą być podej­mowane czyn­ności pole­gające na zauto­ma­ty­zo­wanym podej­mo­waniu decyzji, w tym pro­fi­lo­waniu w celu świad­czenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu pro­wa­dzenia przez Administratora mar­ke­tingu bez­po­śred­niego.
 5. Dane osobowe nie są prze­ka­zywane od krajów trzecich w rozu­mieniu prze­pisów o ochronie danych oso­bowych. Oznacza to, że nie prze­syłamy ich poza teren Unii Europejskiej.


5. Informacje w for­mu­la­rzach

 1. Serwis zbiera infor­macje podane dobro­wolnie przez użyt­kownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać infor­macje o para­me­trach połą­czenia (ozna­czenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w nie­których wypadkach, może zapisać infor­mację uła­twiającą powią­zanie danych w for­mu­larzu z adresem e‑mail użyt­kownika wypeł­nia­jącego for­mularz. W takim wypadku adres e‑mail użyt­kownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawie­ra­jącej for­mularz.
 4. Dane podane w for­mu­larzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­jącym z funkcji kon­kretnego for­mu­larza, np. w celu doko­nania procesu obsługi zgło­szenia ser­wi­sowego lub kon­taktu han­dlowego, reje­stracji usług itp. Każdorazowo kon­tekst i opis for­mu­larza w czy­telny sposób informuje, do czego on służy.


6. Logi Administratora

 1. Informacje zacho­waniu użyt­kow­ników w ser­wisie mogą pod­legać logo­waniu. Dane te są wyko­rzy­stywane w celu admi­ni­stro­wania ser­wisem.


7. Istotne techniki mar­ke­tingowe

 1. Operator stosuje analizę sta­ty­styczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z sie­dzibą w USA). Operator nie prze­kazuje do ope­ratora tej usługi danych oso­bowych, a jedynie zano­ni­mi­zowane infor­macje. Usługa bazuje na wyko­rzy­staniu cia­steczek w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika. W zakresie infor­macji o pre­fe­ren­cjach użyt­kownika gro­ma­dzonych przez sieć reklamową Google użyt­kownik może prze­glądać i edy­tować infor­macje wyni­kające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remar­ke­tingowe, pozwa­lające na dopa­so­wanie prze­kazów rekla­mowych do zacho­wania użyt­kownika na stronie, co może dawać złu­dzenie, że dane osobowe użyt­kownika są wyko­rzy­stywane do jego śle­dzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do prze­ka­zania żadnych danych oso­bowych od Operatora do ope­ra­torom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włą­czona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta tech­no­logia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z sie­dzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zare­je­strowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest admi­ni­stra­torem, Operator nie prze­kazuje od siebie żadnych dodat­kowych danych oso­bowych ser­wisowi Facebook. Usługa bazuje na wyko­rzy­staniu cia­steczek w urzą­dzeniu koń­cowym użyt­kownika.
 4. Operator stosuje roz­wią­zanie auto­ma­ty­zujące dzia­łanie Serwisu w odnie­sieniu do użyt­kow­ników, np. mogące przesłać maila do użyt­kownika po odwie­dzeniu kon­kretnej pod­strony, o ile wyraził on zgodę na otrzy­my­wanie kore­spon­dencji han­dlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­nowią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­ności pliki tek­stowe, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika Serwisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­towych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­cho­wy­wania ich na urzą­dzeniu koń­cowym oraz uni­kalny numer.
 3. Podmiotem zamiesz­cza­jącym na urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzy­sku­jącym do nich dostęp jest ope­rator Serwisu.
 4. Pliki cookies wyko­rzy­stywane są w nastę­pu­jących celach:
  1. utrzy­manie sesji użyt­kownika Serwisu (po zalo­go­waniu), dzięki której użyt­kownik nie musi na każdej pod­stronie Serwisu ponownie wpi­sywać loginu i hasła;
  2. reali­zacji celów okre­ślonych powyżej w części “Istotne techniki mar­ke­tingowe”;
 5. W ramach Serwisu sto­sowane są dwa zasad­nicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tym­cza­sowymi, które prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika do czasu wylo­go­wania, opusz­czenia strony inter­ne­towej lub wyłą­czenia opro­gra­mo­wania (prze­glą­darki inter­ne­towej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wywane są w urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika przez czas okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usu­nięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do prze­glą­dania stron inter­ne­towych (prze­glą­darka inter­netowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza prze­cho­wy­wanie plików cookies w urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka inter­netowa umoż­liwia usu­nięcie plików cookies. Możliwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wanie plików cookies Szczegółowe infor­macje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­tacja prze­glą­darki inter­ne­towej.
 7. Ograniczenia sto­so­wania plików cookies mogą wpłynąć na nie­które funk­cjo­nal­ności dostępne na stronach inter­ne­towych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dzeniu koń­cowym Użytkownika Serwisu wyko­rzy­stywane mogą być również przez współ­pra­cujące z ope­ra­torem Serwisu pod­mioty, w szcze­gól­ności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z sie­dzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z sie­dzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z sie­dzibą w USA).


9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użyt­kownik nie chce otrzy­mywać plików cookies, może zmienić usta­wienia prze­glą­darki. Zastrzegamy, że wyłą­czenie obsługi plików cookies nie­zbędnych dla pro­cesów uwie­rzy­tel­niania, bez­pie­czeństwa, utrzy­mania pre­fe­rencji użyt­kownika może utrudnić, a w skrajnych przy­padkach może unie­moż­liwić korzy­stanie ze stron www
 2. W celu zarzą­dzania usta­wienia cookies wybierz z listy poniżej prze­glą­darkę inter­netową, której używasz i postępuj zgodnie z instruk­cjami:

Urządzenia mobilne:

 1. Android
 2. Safari (iOS)
 3. Windows Phone