Nasza filozofia: zdrowe domy

Verdancy Development to zespół pasjo­natów z ponad 30 letnim doświad­czeniem na rynku nie­ru­cho­mości. To ono pozwala nam na reali­zację uni­kalnych i funk­cjo­nalnych pro­jektów. We współ­pracy z naj­lep­szymi archi­tektami i inży­nierami – nowo­czesne tech­no­logie łączymy ze świa­do­mością eko­lo­giczną, reali­zując ideę ZDROWYCH DOMÓW. Przekonaj się, jak rozu­miemy eko­logię i co w praktyce oznacza sfor­mu­ło­wanie “WIDZIMY TO NA ZIELONO”.
user_126562_be3f5b_huge

Michał Barański
Prezes Zarządu

nawias2

Tworzymy piękne, ponad­czasowe pro­jekty. W naszych reali­za­cjach ma się dobrze mieszkać przez lata, dlatego tak ważna jest archi­tektura, roz­kłady domów i mieszkań oraz wysoka jakość wzno­szonych budynków

robert3web_new.2

Robert Korcz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

nawias2

Wyjątkową wartość Verdancy stanowi wizja eko­lo­gicznej przy­szłości oraz ludzie z pasja do two­rzenia. To co nas wyróżnia to wysokie kom­pe­tencje w zakresie pro­jek­to­wania i reali­zacji inwe­stycji, a także dbałość o bez­pie­czeństwo w zakresie nadzoru budow­lanego oraz zaan­ga­żo­wanie w eko­logię. Doświadczenie oraz spe­cja­li­styczne kom­pe­tencje połą­czone w całość pozwalają Verdancy reali­zować tak wspa­niałe i nowo­czesne pro­jekty.

Wyobraź sobie nowo­czesną, ele­gancką bryłę, zapro­jek­towaną w zgodzie z naj­now­szymi trendami. Budynek, który trafia w naj­bar­dziej wyra­fi­nowane gusta świa­domego odbiorcy. Patrząc na ZDROWY DOM, wiesz że nie tylko cieszy oko, ale także ma w sobie wiele eko­lo­gicznych, spraw­dzonych roz­wiązań. Rozumiesz, że wybie­rając choćby ich część – dbasz nie tylko o śro­do­wisko, a przede wszystkim – dbasz o zdrowie całej swojej rodziny.


Poznaj listę reko­men­do­wanych przez nas eko­lo­gicznych roz­wiązań, które możesz wkom­po­nować w swój własny, wyma­rzony ZDROWY DOM

to roz­wią­zanie sto­sowane w budow­nictwie już od wielu lat. Sprawdza się jako urzą­dzenie uła­twiające zarzą­dzanie energią cieplną w budynku, zapew­niając dużą jej oszczędność. Rekuperacja to wen­ty­lacja mecha­niczna, która wymienia zużyte powietrze na świeże powietrze zewnętrzne. Powietrze nawiewane do pomieszczeń dodatkowo jest oczysz­czane z kurzu, smogu i aler­genów. Rekuperacja z naszej per­spektywy jest nie­zbędnym ele­mentem każdego nowo­cze­snego ZDROWEGO DOMU.

służy do odzy­skania ciepłej wody z kąpieli np. pod prysz­nicem. Dzięki temu roz­wią­zaniu, woda zamiast do kana­li­zacji trafia do ogrzania zimnej wody, z której sko­rzy­stają kolejni domownicy. To roz­wią­zanie pozwala na oszczędność rzędu 40 – 50% energii potrzebnej do ogrzania wody.

zapewnia bardzo dobre, rów­no­mierne ogrzanie całego pomiesz­czenia. Bez chłod­niej­szych i cie­plej­szych miejsc oraz wra­żenia zimnej podłogi. Wszystko dlatego, że – w prze­ci­wień­stwie do grzej­ników – nie dostar­czamy ciepła w jednym miejscu, z którego ma się ono dopiero roz­prze­strzenić na pomiesz­czenie.

ste­ro­wanie oświe­tleniem wraz z kon­trolą tem­pe­ratury jeden z czyn­ników oszczę­dza­jących energii.

Urządzenie to daje moż­li­wości pro­gra­mo­wania sce­na­riuszy dla insta­lacji elek­trycznej, co powoduje opty­ma­li­zację jej zużycia w domu. System obsłu­giwany poprzez dedy­kowaną apli­kację pozwala na zdalną kon­trolę dzia­łania urządzeń podczas nie­obec­ności w domu.

to urzą­dzenie grzewcze, które pobiera energię ze śro­do­wiska i oddaje ją domowi. Jest jednym z bar­dziej eko­lo­gicznych i ener­go­osz­czędnych urządzeń sto­so­wanych w nowo­cze­snych domach. Jest również ważnym argu­mentem w pro­cesie unie­za­leż­niania się od paliw kopalnych. Jeśli połą­czymy jej dzia­łanie z sys­temem foto­wol­taiki – możemy uzyskać pełną nie­za­leżność ener­ge­tyczną w ogrze­waniu domu.

to zasi­lanie ener­ge­tyczne pocho­dzące ze śro­do­wiska, a więc w pełni eko­lo­giczne. Wspiera zasi­lanie elek­tryczne lub cał­ko­wicie je zastępuje — czyniąc Twój dom w pełni nie­za­leżnym ener­ge­tycznie. Znacząco wpływa na obni­żenie emisji gazów cie­plar­nianych.

Widzimy świat na zielono! – co to oznacza w praktyce? Dbamy o to, by każdy dom posiadał jak naj­więcej eko­lo­gicznych, czyli takich, które mini­ma­lizują zużycie energii.


Zobacz kolejne nowo­czesne roz­wią­zania, które warto wpro­wadzić w swoim ZDROWYM DOMU!

to ele­menty zieleni na dachach nie­ru­cho­mości. Takie roz­wią­zanie ma wiele zalet: zmniejsza emisję gazów, pochłania zanie­czysz­czenia, reten­cjonuje wodę opadową, tłumi hałas wewnątrz budynku, chroni hydro­izo­lację przed dzia­łaniem warunków atmos­fe­rycznych, oszczędza energię potrzebną do
schła­dzania lub ogrzania budynku, jest natu­ralnym śro­do­wi­skiem dla owadów i ptaków, spełnia funkcje este­tyczne i rekre­acyjne.

Zastosowanie nie tylko pnączy, ale także bylin, krzewów, a nawet małych drzew two­rzących ogrody na znacznych wyso­ko­ściach. Do dys­po­zycji jest kilka roz­wiązań wer­ty­kalnej uprawy roślin, które spraw­dzają się także w pol­skich warunkach kli­ma­tycznych. Zieleń wpro­wa­dzona na ele­wacje poprawia w znacznym stopniu wizualne i este­tyczne aspekty miej­skiej zabudowy. Nie można pominąć także zasto­sowań tera­peu­tycznych oraz two­rzenia nowego sie­dliska dla miej­skiej fauny, która wpływa pozy­tywnie na fizjo­nomię miasta. Rośliny pomagają również w redukcji zanie­czyszczeń powietrza oraz wody, a także tłumią hałas oraz wyłapują kurz.

zmniejsza zapo­trze­bo­wanie ener­ge­tyczne budynku. Interesującą i nie­kło­po­tliwą drogą jest kon­strukcja tzw. chłodnych dachów. Zmniejszenie zużycia energii na chło­dzenie powoduje zmniej­szenie nie­zbędnej pro­dukcji energii elek­trycznej, a tym samym zmniej­szenie emisji CO2, który jest naj­bar­dziej znanym gazem szklar­niowym.

zbiornik, w którym zbiera się woda desz­czowa z opadów, która po uprzednim prze­fil­tro­waniu jest wyko­rzy­stywana do procesu nawod­nienia terenów w domowym ogródku. Ograniczamy zużycie wody z sieci co wpływa na poprawę eko­logii oraz opty­ma­lizuje kosztu utrzy­mania zieleni.

przy­domowy zbiornik do zarzą­dzania odpadami bio. Pozwala zre­du­kować ilość śmieci bio­lo­gicznie czynnych i odzyskać je w formie nawozu. Rozwiązanie reko­men­dowane dla osób świa­domych eko­lo­gicznie.

zapewnia odpo­wiedni odpływ wody desz­czowej i zabez­piecza gospo­darkę wodami przy­grun­towymi.

podró­żo­wanie za pomocą samo­chodów elek­trycznych to kolejny trend, który obok odna­wialnych źródeł energii zdobywa coraz większą popu­larność w Polsce. Wallbox to urzą­dzenie elek­tryczne służące do łado­wania aku­mu­la­torów i innych urządzeń elek­trycznych (w tym pojazdów elek­trycznych) zasi­lanych prądem elek­trycznym, wypo­sa­żonych w aku­mu­lator. Energia elek­tryczna do stacji dostar­czana jest z zewnętrznej sieci ener­ge­tycznej.