Standard wykończeń

Dobra archi­tektura to dobre miejsce do zamiesz­kania to odpo­wiedni balans pomiędzy pięknem budynku a kom­fortem dla miesz­kańców.

Nasze pro­jekty cha­rak­te­ryzują się nie tylko nowo­cze­snymi, ponad­cza­sowymi formami oraz ide­alnym wto­pieniem w oto­czenie.

Układy funk­cjo­nalne dobieramy do potrzeb miesz­kańców, a nie mak­sy­ma­li­zujemy osiągane powierzchnie.

Mieszkania ofe­rujemy w wersji pod klucz w kilku wariantach przy­go­to­wanych przez naszych reno­mo­wanych part­nerów.

Jeden z wariantów zakłada pro­fe­sjo­nalną pomoc w aran­żacji wnętrza na każdym etapie prac, dzięki czemu Klient otrzymuje miesz­kanie wypo­sażone we wszystko co nie­zbędne, aby poczuć się kom­fortowo w prze­strzeni miesz­kalnej. Mieszkanie jest wypo­sażone nie tylko we wszystkie zabudowy meblowe na wymiar, ale także w meble ruchome, oświe­tlenie a nawet deko­racje dobierane indy­wi­du­alnie zgodnie z estetyką jego przy­szłych miesz­kańców.
Pakiety cechują się dużą ela­stycz­nością i dopa­so­waniem do potrzeb Klienta, dzięki czemu każde z wykań­czanych mieszkań będzie miało indy­wi­dualny cha­rakter.
Dodatkowo przy­go­to­wa­liśmy opcje Premium w której indy­wi­dualny projekt przy­gotuje dla Państwa firma Nobo Design, laureat wielu cenionych nagród.

Inny wariant zakłada, że Klient otrzymuje miesz­kanie gotowe do wpro­wa­dzenia z wyko­nanymi naj­trud­niej­szymi i naj­bar­dziej cza­so­chłonnymi pracami takimi jak wbu­dowane meble na zamó­wienie takie jak: kuchnia, gar­deroba, sypialnia.